Prochaine portée : 2 avril 2024.

Couleurs attendues : blond, noir et feu, noir.

 

 

Volgende nest : 2 april 2024.

Verwachte kleuren : blond, zwart-bruin, zwart